Lučani finansiraju vantelesnu oplodnju

Javni poziv za dodelu novčanih sredstava za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje u 2021. godini Predmet Javnog poziva predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Lučani za 2021. godinu.

Visina finansijske pomoći iznosi najviše do 300.000,00 dinara po paru i isplaćuje se jednokratno, u iznosu prema predračunu zdravstvene ustanove koja će sprovoditi postupak.

U istoj kalendarskoj godini finansijska pomoć se može dodeliti jednom.

Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju su:

 • da oba partnera imaju državljanstvo Republike Srbije;
 • da oba partnera imaju prebivalište, odnosno boravište za izbegla i privremeno raseljena lica na teritoriji opštine Lučani najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva;
 • da bračni/vanbračni par nema zajedničke dece;
 • da je žena starija od 43 godine bez obzira na način na koji se postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja sprovodi, a ukoliko je mlađa od 43 godine isključivo ako je neophodno sprovesti postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja sa doniranim reproduktivnim ćelijama (pod uslovom da je par imao barem tri pokušaja vantelesne oplodnje);
 • da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 45 godina života.

Potrebna dokumenta za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju su:

 • zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava budžeta opštine Lučani ( obrazac se preuzima u Opštinskoj upravi, kancelarija br.1 ili na zvaničnoj internet prezentaciji opštine www.lucani.rs).
 • fotokopija lične karate ili štampani podaci sa elektronske lične karte za oba partnera;
 • izvod iz matične knjige venčanih za bračni par, odnosno overena izjava da vanbračni par živi zajedno;
 • uverenja o državljanstvu Republike Srbije za oba partnera (osim za izbegla lica);
 • uverenja o prebivalištu za oba partnera;
 • overena izjava da bračni/vanbračni par nema zajedničke dece;
 • predračun zdravstvene ustanove koja će sprovoditi postupak, o visini sredstava potrebnih za troškove biomedicinski potpomognute oplodnje,
 • fotokopija medicinske dokumentacije i laboratorijskih nalaza koje zahteva i republička komisija Ministarstva zdravlja, za vantelesnu oplodnju;
 • izveštaj lekara specijaliste kojim se potvrđuje da je neophodno sprovesti postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja sa doniranim reproduktivnim ćelijama, ukoliko je takav postupak neophodan.

Javni poziv teče od 19.07.2021.godine, danom objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Lučani i zvaničnoj internet prezentaciji opštine Lučani www.lucani.rs, i otvoren je do utroška novčanih sredstava opredeljenih za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje, a najkasnije do 01.oktobra 2021. godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Lučani, Jugoslovenske armije br.5, 32240 Lučani, sa naznakom – “Za Komisiju za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za biomedicinski potpomognutu oplodnju”, ili predajom lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Lučani.

Komisija za vantelesnu oplodnju( u daljem tekstu: Komisija) će nakon prijema zahteva isti razmotriti, dati svoje stručno mišljenje i dostaviti predlog za dodelu finansijske pomoći Opštinskom veću.

O dodeli finansijske pomoći za biomedicinski potpomognutu oplodnju odlučuje Opštinsko veće.

Na osnovu rešenja Opštinskog veća o dodeli finansijske pomoći, Opštinska uprava opštine Lučani će vršiti prenos novčanih sredstava odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi koja će vršiti vantelesnu oplodnju.

Zdravstvena ustanova na čiji račun su uplaćena sredstva je dužna da Opštinskoj upravi opštine Lučani dostavi račun i potvrdu o obavljenim uslugama najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljene vantelesne oplodnje.

Izuzetno, ukoliko se radi o zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu za postupak sa doniranim reproduktivnim ćelijama, Opština Lučani će zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa korisnicima sredstava, kojim će se bliže definisati način pravdanja namenskog trošenja dodeljenih novčanih sredstava.

Opština Lučani će vršiti prenos novčanih sredstava na osnovu zaključenog ugovora, na tekući račun jednog od partnera.

Korisnici finansijske pomoći za biomedicinski potpomognutu oplodnju su dužni da dodeljena sredstva koriste isključivo za namenu za koju su opredeljena.

Kontrolu namenskog trošenja finansijske pomoći za biomedicinski potpomognutu oplodnju će vršiti Odeljenje za budžet i finansije Opštinske uprave opštine Lučani.

Bliže informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u Opštinskoj upravi, ul. Jugoslovenske armije br.5, Lučani. Osoba za kontakt: Ivana Kovačević Ilić, kancelarija br.1, kontakt tel: 032/ 515-06-07.

Lučani Info