Prodaja službenog putničkog vozila

Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini ( „Sl. Glasnik RS“, br.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. Zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) i Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka otuđenja pokretnih stvari u svojini opštine Lučani („Sl. Glasnik opštine Lučani“, br.13/2018 i 5/2019) i Odluke Skupštine opštine Lučani broj 06-86-17/2020-I od 27.11.2020.godine, Opštinska uprava opštine Lučani objavljuje:

OGLAS O PRODAJI SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA PUTEM JAVNE PRODAJE

Lučani Info