Uvedena pripravnost za odbranu od poplava u Lučanima: Prati se vodostaj Bjelice i njenih pritoka

 Opštinski Štab za vanredne situacije opštine Lučani uveo je pripravnost za odbranu od poplava u Mesnim zajednicama u slivu reke Bjelice i njenih pritoka i to u Mesnim zajednicama: Viča, Guča, Turica,  Puhovo,  Krstac,  Đerać,  Lučani, Dljin.

Na osnovu člana 41. stav 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama(„Službeni glasnik RS“, broj 87/2018) i člana 43. stav 4. tačka 7i 13. Odluke o obrazovanju opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Lučani („Službeni glasnik opštine Lučani“, broj 7/10,8/12, 6/13,8/14,19/14,10/15,12/15 i 5/18), kao i na osnovu Poslovnika o radu Opštinskog Štaba za vanredene situacije Opštine Lučani od 07.03.2012.godine član 3. stav. 2, Komandant Štaba zbog potrebe za preduzimanjem nužnih i hitnih mera na zaštiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od poplava, ana osnovu upozorenja dobijenih od RHMZ-a i Sektora za vanredne situacije, u skladu sa Operativnim planom odbrane od poplava u 2020. godini, dana 22.06. 2020. godine, doneo je sledeću:

N A R E D B U

1.Ovom naredbom Opštinski Štab za vanredne situacije uvodi pripravnost za odbranu od poplava počev od 22.06.2020. godine u 08,00 časova u Mesnim zajednicama u slivu reke Bjelice i njenih pritoka i to: MZ Viča, MZ Guča, MZ Turica, MZ Puhovo, MZ Krstac, MZ Đerać, MZ Lučani, MZ Dljin. U ostalim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lučani Štab predlaže da se prati situacija i po poroceni zavede pripravnost za odbranu od poplava.

2.Pripravnost za odbranu od poplava na teritoriji opštine Lučani uvodi se Opštinskoj upravi opštine Lučani uz obavezu:

 • Praćenje vodostaja na rekama, Bjelica, Moravica i Zapadna Morava, uz podatke na vodomernoj letvi kod preduzeća „MB-Namenska„ Lučani, (po mogućnosti i na rekama Skrapež i Đetinja),kao i preko Štaba za odbranu od poplava odnosno pomoćnika rukovodioca Štaba i poverenika CZ u mesnim zajednicama u slivovima pritoka Bjelice,većih potoka i kanala (posebno koje su ugrožavale područja i objekte u prethodnim poplava.
 • Prijem, evidentiranje obaveštenja od predstavnika MZ,privrednih društava i drugih pravnih lica, kao i zahteva i preduzimanje mera po istim;
 • Izveštavanje Opštinskog štaba za vanredne situacije, Operativnog centra Čačak,po potrebi i drugih organa i javnih preduzeća o praćenom stanju,obaveštenjima, zahtevima i drugim pojavama od značaja za zaštitu od poplava;

3.Pripravnost za odbranu od poplava na teritoriji opštine Lučani uvodi se i u:

 • Javnom preduzeću „Dragačevo putevi“ Guča;
 • Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“ Lučani;
 • Poverenicima civilne zaštite i savetima mesnih zajednica
 • Privrednim društvima i drugim pravnim lica

U okviru pripravnosti za odbranu od poplava treba obezbediti:

 • Praćenje vodostaja na svojoj teritoriji odnosno u zoni svojih objekata i obaveštavanje Oštinskog Štaba, odnosno Vatrogasno spasilačke jedinice ili policijske stanice;
 • Procena opasnosti – rizika od poplave i preduzimanje preventivnih mera na zaštiti ljudi i materijlanih dobara;
 • Preduzimanje mera zaštite od poplava u slučaju ugrožavanja teritorije i obejkata ( postavljanje vreća sa peskom, otklanjanje prepreka na rekama, potocima i kanalim, kao i otčepljenje propusta i sl.).
 • Preduzimanje mera za pripremanje evakuacije ljudi i materijlanih dobara u mesnim zajednicama, privrednim društvima i drugim pravnim licima koja mogu biti ugrožena od poplave.

4.Opštinski štab za vanredne situacije obavezuje Štab za odbranu od poplava na vodama II reda opštine Lučani da se odmah, a najkasnije(22.06.2020. godine u 08,00 časova) aktivirana:

 • praćenju stanja vodostaja i ugroženosti od poplava na vodotocima II reda;
 • preduzimanju drugih mera iz svoje nadležnosti, i
 • izveštavanju Opštinskog štaba za vanredne situacije sa predlogom mera o daljim aktivnostima na zaštiti od poplava.
  Opštinski Štab za vanredne situacije uvodi pripravnost za odbranu od poplava u Mesnim zajednicama u slivu reke Bjelice i njenih pritoka i to: MZ Viča, MZ Guča, MZ Turica, MZ Puhovo, MZ Krstac, MZ Đerać, MZ Lučani, MZ Dljin. U ostalim mesnim zajednicama na teritoriji opštine Lučani Štab predlaže da se prati situacija i po poroceni zavede pripravnost za odbranu od poplava.

5.Opštinski štab za vanredne situacije ovlašćuje, privredna društva i druga pravna lica u slivovima, reka, potoka i kanala da u saradnji sa Štabom za odbranu od poplava opštine Lučani, odnosno ovim Štabom ili samostalno donesu Odluku o uvođenju pripravnosti za odbranu od poplava na svojoj teritoriji ili svojih objekata.

6.Opštinski štab za vanredne situacije zahteva od Saveta MZ, privrednih društava, drugih pravnih lica,poverenika CZ i građana da preduzmu neophodne preventivne mere za zaštitu i spasavanje ljudi i materijalnih dobara od eventualnih poplava.
Drugi organi, javna i druga preduzeća dužna su da u skladu sa svojim delokrugom rada preduzmu preventivne i druge mere zaštite od poplava na teritoriji opštine.

7.Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 22.06.2020. godine od 08,00 časova, i trajaće dok prestanu opasnosti za njeno uvođenje ili donošenja nove Naredbe u vezi sa ovom situacijom.

8.O preduzimanju mera po ovoj Naredbi izveštavati Opštinski štab za vanredne situacije na telefon 032 5150600, e-mail:mirjanaradojicicsl@gmail.com ili posredno na telefona 193 odnosno 854 223 Vatrogasno spasilačka jedinica Guča ili 192 odnosno 854-211;817-122 Policijska stanica Lučani.

9.Opštinski Štab za vanredne situacije kontinuiranoi će pratiti situaciju na teritriji opštine, posebno na ugroženom području od poplava i obezbediti kordinaciju svih snaga i sredstava na teritoriji.

Lučani Info